ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Moderne en degelijke dienstverlening

Hechtel-Eksel-599De dienstverlening van de gemeente moet klantgericht, vriendelijk, discreet en efficiënt gebeuren. De elektronische dienstverlening wordt zo veel mogelijk uitgebouwd. De nieuwe website van de gemeente is het speerpunt. Het zeswekelijkse informatieblad is er een afgeleide van. De gemeente is ook actief op socialenetwerksites.
In gemeentelijke publicaties wordt de verscheidenheid van de bevolking benadrukt. Er zijn aparte rubrieken voor senioren, jeugd, ...

Beslissingen en documenten van de gemeente zijn op eenvoudige manier raadpleegbaar. Klachten en meldingen worden geregistreerd en systematisch beantwoord.
Elektronische dienstverlening wordt de norm. Iedere bewoner heeft met een persoonlijke account toegang tot zijn gegevens op de gemeentelijke website. De gemeente werft een eigen informaticus aan.

Er wordt een grondige afweging op financieel, organisatorisch en inhoudelijk vlak gemaakt over het uitbesteden van taken, vooral wat betreft de technische dienst. De schepen voor personeelsbeleid wordt ook bevoegd voor de modernisering van de technische dienst.

Inzake personeelsbeleid wordt het opgestarte functionerings- en evaluatiesysteem in praktijk gebracht. Bij aanwervingen wordt aandacht geschonken aan diverse doelgroepen.
Er wordt gewaakt dat de budgettaire kost van het personeel draaglijk blijft.

De gemeente evalueert zijn aanwezigheid in intergemeentelijke verenigingen zoals IGL, Nolimpark, ...
Het zogenaamde Noord-Limburgs intergemeentelijk overleg tussen burgemeesters heeft democratische legitimiteit nodig.

De gemeente dient meer deskundig te zijn om onteigeningsprocedures, grondverhandelingen en dergelijke meer Hechtel-Eksel-499sneller te laten verlopen. Na het studiewerk van de huidige legislatuur, beslist de gemeente inzake de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf.

In alle gemeentelijke gebouwen wordt de toegang geregeld via een badgesysteem. De gemeente stelt een conciërge aan voor gemeentelijke en eventueel andere gebouwen die ook voor gemeenschapsdoeleinden worden gebruikt (scholen, ...)

Anders vindt inspraak en participatie belangrijk in een democratie 2.0. Door de digitale omgeving en sociale media verloopt besluitvorming transparant (publicatie van documenten, openbare inspraakmomenten, ...)
De adviesraden worden systematisch en op een ernstige wijze geraadpleegd. Dossiers die door het college en de gemeenteraad dienen te worden goedgekeurd, bevatten standaardformulieren die de adviezen van de betreffende adviesraad weergeven.
De indeling van de verenigingen bij de diverse adviesraden (jeugd, sport, cultuur, milieu, internationale samenwerking, ...) wordt consequenter zodat inspraak meer gericht en degelijker kan gebeuren. Verenigingen worden ondergebracht, zowel qua inhoud als voor het verkrijgen van hun subsidie, bij dezelfde adviesraad.
Eenmaal per jaar is er een overleg tussen alle voorzitters van de adviesraden.

De gemeenteraad heeft een eigen voorzitter, die geen lid is van het schepencollege. Er wordt een deontologische code opgemaakt. Voor bijzondere aangelegenheden kan een gemeenteraadscommissie worden opgericht.

In het eerste jaar van de legislatuur maakt het college een alomvattend meerjarenprogramma op met duidelijke doelstellingen en budgetten.

Hechtel-Eksel-303De gemeente is goed voorbereid om de kosten van de vergrijzing op te vangen, door een aangelegd reservefonds en door afbouw van de schulden.
Elk jaar wordt een budgettair evenwicht nagestreefd in de gewone dienst in het eigen dienstjaar. De totale leningslast van de gemeente blijft hoogstens op hetzelfde peil.
Om de vastgelegde beleidsdoelstellingen te realiseren, wordt maximaal ingetekend op subsidies.

Het belastingniveau kan gelijk blijven. De forfaitaire algemene dienstenbelasting wordt vervangen door een inkomensgerelateerde belasting, zodat de belasting rechtvaardiger wordt.

De gemeente belegt ethisch en duurzaam.

Voor speciale projecten doet de gemeente een beroep op burgerfinanciering via obligaties. Burgers kunnen zo mee helpen aan projecten waarin ze sterk geloven.

Onze gemeente zal ook in de komende legislatuur de crisis voelen. Daarom is het goed bij elke begrotingsopmaak mogelijke besparingen te onderzoeken. Anders geeft alvast een voorzet met mogelijke besparingen.

Hechtel-Eksel-495

Met één schepen minder geeft de politiek het goede voorbeeld.
Openbare verlichting kan minder: monumenten en lege straten moeten niet de hele nacht verlicht worden.
Door zonnepanelen, windenergie en energieaudits bespaart de gemeente op energiekosten.
Overheidsopdrachten aan studiebureaus vereisen een grondiger afweging om tot een beter resultaat te komen.
Een goed management leidt tot efficiënter werk. Personeelsvervangingen bij bijvoorbeeld pensionering gebeuren niet één op één. De werking van de technische dienst wordt grondig verbeterd.
Financiële bijdragen van de gemeente aan intergemeentelijke verenigingen worden regelmatig geëvalueerd; de intergemeentelijke verenigingen bouwen geen reserves op.
In vergelijking met andere gemeenten heeft Hechtel-Eksel een hoge informaticakost. De aanwerving van een eigen informaticus kan dit verhelpen.
Door te werken met langlopende raamcontracten kunnen gunstige prijzen bedongen worden.
Door maximaal in te zetten op elektronische dienstverlening, kan bespaard worden op postverzending en fysieke aanwezigheid.

Subcategorieën

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.