ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Aangenaam wonen in het groen

Hechtel-Eksel-515Het moet aangenaam wonen blijven in onze gemeente, met verkeersluwe woonstraten, in een groene omgeving waar kinderen kunnen spelen en eenieder zich thuisvoelt.
De gemeente investeert in woningen voor specifieke doelgroepen zoals senioren, personen met een handicap en personen met een laag inkomen. Zij doet hiervoor een beroep op professionele partners.

In nieuwe verkavelingen wil Anders zuidgeoriënteerd bouwen op een innovatieve manier. Er wordt een mix aan woningen gecreëerd: open, halfopen, gesloten.
De gemeente realiseert zo spoedig mogelijk het bindend sociaal objectief inzake sociale woningen. Dit mag vroeger dan verplicht in 2020. Twintig procent sociale huur- of koopwoningen zijn verplicht in elke verkaveling.
De gemeente verhoogt het aanbod aan huurwoningen via het sociaal verhuurkantoor door meer sensibilisering bij de eigenaars.

 

In nieuwe verkavelingen worden ook woningen voor doelgroepen voorzien (kangoeroewonen, senioren, personen met een handicap, …). De gemeente stimuleert deze vormen van wonen, ook in bestaande woningen.


Hechtel-Eksel-628De gemeente introduceert het sociaal woonmodel: de bewoner koopt het huis tegen een betaalbare prijs, de grond blijft eigendom van de gemeenschap (community land trust). Door de grond in eigendom te houden, wordt wonen goedkoper. Dat kan via een recht van opstal.
De gemeente introduceert cohousing. Bij de inplanting van een nieuwe wijk moet het leef- en speelcomfort van de nieuwe bewoners het uitgangspunt vormen voor de plannen. Met steeds kleinere tuintjes, kunnen centraal gelegen speel- en ontmoetingsplekjes een antwoord bieden op de nood aan spelen.

Om een kwaliteitsvolle service aan seniorenwoningen te garanderen, wordt beroep gedaan op het intergemeentelijk woon- en zorgcentrum Vitas. De gemeente ondersteunt particulieren die seniorenwoningen wensen te bouwen.

Leegstand en verkrotting worden aangepakt door verhoogde belastingen. Huurwoningen die vermoedelijk niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, worden extra gecontroleerd.
Om de beschikbaarheid van bouwgronden op de markt te verhogen, worden braakliggende bouwgronden geactiveerd.
Met een rollend woningfonds koopt de gemeente oude panden op en verkoopt ze of richt ze zelf in ten dienste van de gemeenschap.

Hechtel-Eksel-662Buurt- en wijkfeesten worden gestimuleerd. In buurten zonder actieve werking worden extra inspanningen gedaan. Om te komen tot een dynamisch beleid toegespitst op buurten en buurtwerkingen, worden buurtwerkingen samengebracht in specifiek overleg. De dag van de buren wordt jaarlijks of maandelijks georganiseerd.

Openbaar domein in wijken wordt goed onderhouden. Dat bevordert ook contacten tussen buren, door onder andere de plaatsing van zitbanken.

Hechtel-Eksel-334De gemeente en de middenstandsvereniging werken samen aan de versterking van de kernen van Hechtel en Eksel (acties, fairtradegemeente, wegwijzers, ...). Een centrummanager is nodig.

Er wordt gewerkt met een perimeter waarbinnen extra mogelijkheden voor handel worden voorzien. Handel die verhuist binnen de perimeter, krijgt een verhuispremie. Eerste taak van de gemeente is een goed onderhoud van het openbaar domein (parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, ...). De ontmoetingsfunctie van de verschillende pleinen (dries, Kerkplein, ...) wordt versterkt. Openbare ruimte is sociale ruimte.
De gemeente pakt leegstand en verkrotting aan.

Wanneer de gemeente de mogelijkheid heeft ambachtelijke zones uit te breiden, wordt die uitbreiding gerealiseerd ter hoogte van het kruispunt N73/N74 (aan de Prijzenklopper).
De gemeente evalueert zijn aanwezigheid in het Nolimpark. Medebeheer van terreinen of terbeschikkingstelling van kennis in Hechtel-Eksel zijn mogelijk. De gemeente legt voorwaarden vast zodat bedrijventerreinen duurzaam worden uitgerust.
Braakliggende bedrijventerreinen worden geactiveerd.

Hechtel-Eksel-629

De gemeente doet een beroep op sociale economiebedrijven voor groenonderhoud, boswerken, ... (tewerkstelling voor doelgroepen).

Anders wenst het ruimtelijk structuurplan te wijzigen op onder andere volgende punten:

  • Meer sociale woningen in mix
  • Verkeersluwer maken van de N715 (Eindhovensebaan), in het bijzonder ten noorden van het Vlasmeer. Het onderhoud van deze weg dreigt een duur kostenplaatje te krijgen, en bovendien is er een alternatief, namelijk de N74.
  • Indien toegelaten, uitbreiding van de bedrijvenzone ter hoogte van het kruispunt N74/N73
  • De verlaten militaire domeinen (Eikelbosstraat en Eindhovensebaan) worden afgestoten door de federale overheid. Zij krijgen best een natuur- of recreatieve bestemming. Hechtel-Eksel-672Anders is geen voorstander van zandwinning dat zwaar vrachtvervoer tot gevolg heeft.

 

Hechtel-Eksel-128Een van de klemtonen de volgende legislatuur is de modernisering van de site Hoef. Op basis van de uitgewerkte ruimtelijke visie inzake recreatie, toerisme, sport en jeugd worden de nodige middelen vrijgemaakt voor de daadwerkelijke modernisering van de hele campus.

Anders is voorstander van het gebruik van lijn 18 (de oude spoorwegbedding) in het kader van het Spartacusproject. Daardoor kan men snel met trein of tram van en naar Hasselt. Anders wil meewerken aan een snelle realisatie van dit project.

Er worden visies vastgelegd voor de openruimteverbindingen, bouwvrije natuur- en landbouwgebieden tussen de bebouwde wijken. Er worden maatregelen genomen om het behoud van de landduinen, op diverse plekken in de gemeente, te garanderen en om landduinen te herstellen.

Er wordt meer controle uitgevoerd op de effectieve uitvoering van de toegekende bouwvergunningen volgens plan. Handhaving wordt een prioriteit, inclusief systematisch onderzoek ter plekke. Ook huisaansluitingen voor afvalwater worden gecontroleerd.Hechtel-Eksel-644

Er wordt een visie uitgewerkt over welke stedenbouwkundige afwijkingen (bijvoorbeeld omwille van energieprestatie, ...) van de geldende regels inzake bouwstijl, kroonlijsthoogte, aantal bouwlagen en dergelijke meer worden toegelaten, zodat in woonwijken meer uniformiteit wordt gecreëerd. De gemeente legt vast waar appartementsbouw mogelijk is in functie van centrumversterking.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd, wordt erkend in zijn deskundigheid.

 

Hechtel-Eksel-338Erfgoed is een permanent aandachtspunt in het ruimtelijkeordeningsbeleid.
Erfgoed heeft niet alleen betrekking op gebouwen, maar ook op tradities en gebruiken. De gemeente werkt nauw samen met de Heemkundige Kring.

Er gaat bijzondere aandacht naar het erfgoedlandschap in de Dommelvallei.

 

 

 

 

 

 

Hechtel-Eksel-345Er wordt een plan uitgewerkt over het gebruik van de kerken in Eksel en Hechtel, het klooster, de pastorie en het parochiecentrum, in overleg met de kerkfabrieken en het bisdom. Anders is hierbij voorstander van het behoud van de gebouwen, maar van de wijziging van de functies. Zingeving en geloof hebben nood aan voorbehouden en geschikte ruimten.

Hechtel-Eksel-100De principes van het huidige mobiliteitsplan (onder andere de STOP-volgorde van prioriteit: stappen – trappen – openbaar vervoer - privévervoer) worden in uitvoering gebracht. Prioritair gaat de aandacht daarbij naar volgende maatregelen.

Het netwerk van trage wegen wordt versterkt. Er wordt geïnvesteerd in het onderhoud en de herinrichting van de wegen, oversteekplaatsen, veilige fiets- en voetpaden, duidelijke overgangen van fietspaden naar zones voor gemengd verkeer. De gemeente investeert in de aanleg en onderhoud van fietspaden, zoals de Eikelbosstraat, Overpelterbaan, Pundershoekstraat, Don Boscostraat, ... Vrijliggende tweerichtingsfietspaden kunnen op plaatsen waar geen bewoning is.
De gemeente neemt, in overleg met de Vlaamse overheid, maatregelen tegen doorgaand verkeer, inzonderheid vrachtverkeer. Het parkeren van vrachtwagens wordt aangepakt. Ter hoogte van het kruispunt N73/N74, aan de Prijzenklopper, bevindt zich een carpoolparking met fietsenstalling.
Anders pleit voor geluids- en zichtbeperkende maatregelen langs de N74.
De gemeente ondersteunt het verkeersluwer maken van de Hasseltsebaan, in het kader van een nieuwe noordzuidverbinding rond Houthalen-Helchteren.
Inzake het openbaar vervoer pleiten wij voor een goed onderhouden en toegankelijke halteaccomodatie en een derdebetalersysteem, zodat groepen van inwoners goedkoper kunnen reizen.

De selectie van de te herstellen wegen wordt geobjectiveerd aan de hand van duidelijke criteria enHechtel-Eksel-248 metingen.
Er komt een duidelijk meldpunt voor klachten in verband met openbaar domein, wegen, groenvoorzieningen.

De gemeente promoot fietspoolen in samenwerking met de scholen. Cursussen voor alle leeftijden stimuleren de fietsvaardigheid.
Anders pleit voor projecten over autodelen. Een elektrische oplaadpaal is interessant voor elektrische vervoermiddelen. De aankoop van fietsen met bagagedrager (bakfietsen) wordt gestimuleerd.

De tijdens de vorige legislatuur opgerichte mobiliteitscommissie onderzoekt alle projecten, vragen en klachten. De toepassing van de mobiliteits- en verkeersprincipes dient te gebeuren door een betere handhaving door de politie en de gemeente.

De politieke bevoegdheid Openbare Werken wordt opgesplitst. Het gedeelte 'wegen' wordt toegevoegd aan Mobiliteit en het gedeelte 'groen' wordt toegevoegd aan Leefmilieu en Natuur, met het oog op een integrale beleidsvoering (ook in de uitvoering is visie belangrijk). De technische dienst staat in voor de uitvoering van projecten in alle bevoegdheidsdomeinen.

 

Anders pleit voor het bewust omspringen met de omgeving waarin wij leven.

Hechtel-Eksel-183Er komt een nieuw recyclagepark met weegbrug, in samenwerking met Limburg.net, waarbij wordt betaald volgens de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd.

In de gemeentelijke infrastructuur, in verenigingslokalen en scholen wordt afval beter gesorteerd. Een afvalactieplan wordt verplicht bij evenementen. De gemeente leent sorteerbakken uit en koopt biologisch afbreekbaar materiaal in bulk aan voor verenigingen. Hechtel-Eksel-404De factuur van het afval wordt doorgerekend.
Er wordt een evaluatie gemaakt van de plaatsing van vuilnisbakken buiten de centra. Mensen wordt gestimuleerd afval zo veel mogelijk mee naar huis te nemen.
Er zijn strenge controles en hoge boetes op sluikstorten. De opruimacties van de gemeente worden voortgezet. Acties ter voorkoming van afval (bijvoorbeeld de winkeltas, minder verpakkingen, stickers op brievenbussen) worden opgezet.

De Vlaamse overheid geeft minder subsidies voor de (her)aanleg van riolering. Er wordt daarom een gemeentelijk meerjarenprogramma voor de vernieuwing van riolering opgesteld met het oog op de betaalbaarheid van de waterzuivering.
Maximaal wordt gepleit voor lokale opvang en mogelijks ook lokale reiniging van water (wachtbekkens, grachten, infiltratie, beperking van de verhardingen). De verharding van oppervlakten wordt beperkt en dit wordt ook gecontroleerd. Buitensporige verhardingen kunnen worden belast.

Er wordt meer controle uitgevoerd op de effectieve uitvoering van de toegekende milieuvergunningen. Handhaving wordt een prioriteit, inclusief systematisch onderzoek ter plekke.

De gemeente voorziet middelen om geluidshinder van activiteiten en gehoorschade te beperken.

Hechtel-Eksel-470De gemeente onderschrijft het actieplan van de provincie om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn: 20 procent minder energieverbruik, 20 procent minder CO2-uitstoot en 20 procent meer hernieuwbare energie tegen 2020. Er wordt een gedragen klimaatplan uitgewerkt waarbij inwoners, verenigingen, scholen, landbouw en bedrijven betrokken worden. Er worden gerichte acties georganiseerd en subsidies toegekend. Vegetarisch voedsel wordt gestimuleerd in scholen, sociaal restaurant, woonzorgcentrum en maaltijdbedeling.
Nieuwe gebouwen die de gemeente plaatst, zijn passiefgebouwen.

In overleg met Infrax maakt de gemeente een nieuw plan op voor de openbare verlichting, met als doel zuiniger verlichten. De gemeente gebruikt alleen groene stroom.
Er wordt een zonnepanelenpark gerealiseerd (bijvoorbeeld op de verlaten militaire terreinen). De gemeente investeert in windenergie (kleine windmolens).
Vanuit sociaal oogpunt worden minimumleveringen van elektriciteit, aardgas en water gegarandeerd.

Hechtel-Eksel-560Duurzaamheid is een modewoord dat dreigt uitgehold te worden. Voor Anders betekent duurzaamheid dat economie, ecologie en het welzijn van de mensen een evenwicht vormen, ook voor de volgende generaties. Duurzame beslissingen zijn beslissingen die kunnen volgehouden worden. Zelfs als de Vlaamse overheidssubsidies wegvallen, behoudt de gemeente een duurzaamheids- en milieuambtenaar.

De gemeente geeft het goede voorbeeld inzake duurzaamheid. De duurzaamheidsambtenaar geeft advies bij alle aankoopdossiers. Criteria inzake duurzaamheid (milieu, fairtrade, ...) worden opgenomen in de overheidsopdrachten. Er wordt een duurzaamheidsoverleg opgestart tussen de diensten. Er wordt een schepen verantwoordelijk voor duurzaamheid.

Er wordt een subsidiereglement voorzien waarbij inspanningen van particulieren, verenigingen of ondernemingen inzake duurzaamheid, worden gehonoreerd (bijvoorbeeld afvalcheques wanneer zij minder afval produceren).Hechtel-Eksel-654

De betrokkenheid van de milieu- en duurzaamheidsraad bij het beleid verhoogt.

De gemeente draagt de bossen en de natuur in de gemeente hoog in het vaandel. Het is dat wat onze gemeente uniek maakt in vergelijking met andere gemeenten. Het beheer van onze bossen gebeurt op een duurzame wijze, met aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale pijler.Hechtel-Eksel-195
De gemeente neemt initiatieven in de uitbouw van Bosland. Inzake besluitvorming wordt gewaakt over een democratische werkwijze in de Bosland-vereniging, die noodzakelijk is voor een voldoende groot draagvlak.
Voor Anders moet er in Bosland een evenwicht zijn tussen de toeristische, de economische en de ecologische pijler. Bosland is een inhoudelijk duurzaam project, dat zijn grondslag vindt in de natuurwaarden die er aanwezig zijn. De biodiversiteit in en klimaatbijdrage van Bosland kunnen nog verhoogd worden. De toeristische invulling gebeurt door zachte vormen van recreatie die het unieke natuurlijke karakter van het gebied benadrukken.Hechtel-Eksel-474

Een groot gedeelte van de gemeente ligt in vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied. De gemeente werkt mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en werkt een actieplan uit voor de bevordering van de biodiversiteit. We denken hierbij aan een schooltuin, bloemenweides, aanplanting van hagen, advies over de inrichting van natuurgerichte tuinen, natuurgericht wegbermbeheer, plaatsing van nestkastjes, natuurvriendelijke inrichting van bedrijventerreinen, ecologische volkstuin, bermbeheersplan ... De gemeente werkt stimulerend en subsidiërend. Het subsidiereglement voor kleine landschapselementen wordt uitgebreid naar alle percelen (niet alleen in open ruimte en langs trage wegen).
Hechtel-Eksel is bijenvriendelijk. Acties om de populatie in stand te houden zijn bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van bijenappartementen of bloemzaden.

De gemeente doet een beroep op sociale tewerkstellingsbedrijven voor het groen- en bosbeheer. Er wordt een duidelijke visie uitgewerkt over wat de gemeente in eigen beheer en wat wordt uitbesteed. De gemeente heeft nood aan een degelijk onderhoudsplan van de groenvoorzieningen. Het plantgoed bestaat uit autochtone onderhoudsvriendelijke planten.

De gemeente werkt mee aan het erfgoedlandschap in de vallei van de Dommel en de Bolisserbeek in de vorm van een RUP. Er worden visies opgemaakt over natuurverbindingen en het beheer van landduinen.

Het beheer van de waterlopen gebeurt op een natuurvriendelijke wijze, wat de kansen op verdroging en overstromingen fel vermindert. Het water wordt de ruimte gegeven die het nodig heeft.

Op het vlak van natuureducatie werkt de gemeente in samenwerking met Natuurpunt programma's uit voor scholen en groepen uit de omstreken. Op de toekomstige campus de Hoef kunnen bos- en natuurklassen worden georganiseerd.Hechtel-Eksel-516

Landbouw kan een meerwaarde creëren op het vlak van toerisme en kleine landschapselementen en behoud van de diversiteit.

Subcategorieën

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.